Santa visits Hi-5 Inc. in Thibodaux

Santa visits Hi-5 Inc. in Thibodaux